GDPR

Ochrana osobních údajů

Informace dle zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“), a dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení na ochranu osobních údajů) neboli GDPR (dále jen „nařízení“) účinného od 25. 5. 2018.

Tato informace se netýká právnických osob, včetně názvu, právní formy a kontaktních údajů právnické osoby.

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem je osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování Vašich osobních údajů.

Správcem Vašich osobních údajů je Nadace Jedličkova ústavu IČO: 25691872, se sídlem 140 00 Praha 4, Na Topolce 1713/1a (dále též jen „NJÚ“), tel.: +420 241 083 554.

Jaký je Váš právní vztah k NJÚ?

1. Uzavřel jsem s NJÚ smlouvu
1.1. Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů
Poskytnutí a zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy uzavřené s NJÚ, jejíž jste smluvní stranou, případně pro provedení opatření přijatých před uzavřením této smlouvy na Vaši žádost.

1.2. Účely zpracování, pro které jsou Vaše osobní údaje určeny

 • splnění smluvního vztahu mezi Vámi a NJÚ,
 • vystavení daňového dokladu,
 • budoucí uplatňování práv ze smluvního vztahu,
 • dodržení archivačních povinností,
 • splnění povinností vyplývajících ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

2. Dostávám pozvánky na akce NJÚ

2.1. Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů
Zpracování Vašich osobních údajů je prováděno na základě s Vaším souhlasem poskytnutých údajů, nebo v souvislosti s mezi NJÚ a Vámi realizovaným poskytnutím darů, služeb či zboží a je prováděno z důvodu oprávněného zájmu NJÚ pro účely marketingu tak, aby NJÚ mohla řádně vykonávat jednu ze svých hlavních činností, tj. prezentování činnosti nadace a naplnění hlavních cílů poslání.

2.2. Účely zpracování, pro které jsou Vaše osobní údaje určeny
Účelem zpracování, pro které jsou Vaše osobní údaje určeny, je marketing (rozesílání pozvánek na akce pořádané NJÚ v souvislosti s její hlavní činností).

3. Ucházím se o pracovní pozici v NPÚ

3.1. Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů
Poskytnutí a zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením pracovního poměru nebo dohody o výkonu práce mimo pracovní poměr (DPP, DPČ) na základě Vámi projeveného zájmu o nabízenou pracovní pozici. Zájem o nabízenou pracovní pozici jste mohl projevit i prostřednictvím inzertních portálů.

3.2. Účely zpracování, pro které jsou Vaše osobní údaje určeny

 • provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost,
 • splnění smluvního vztahu mezi Vámi a NJÚ, pokud dojde k jeho uzavření,
 • budoucí uplatňování práv ze smluvního vztahu, pokud dojde k jeho uzavření,
 • dodržení archivačních povinností, pokud jste Vaše osobní údaje nám doručil přes kontaktní údaje NJÚ uvedené na našich webových stránkách,
 • ochrana oprávněných zájmů NJÚ pro případné doložení postupu výběrového řízení v souladu s právními předpisy, pokud hrozí riziko, že tato otázka bude předmětem soudního sporu,
 • splnění povinností vyplývajících ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

4. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje mohou být v nezbytně nutném rozsahu předány třetím osobám (příjemcům), a to pouze pro shora popsané účely. Těmito příjemci mohou být orgány veřejné správy v souladu s právními předpisy, dodavatelé NJÚ, kteří pro něj zajišťují zpracování osobních údajů nebo k nim mají přístup (např. servis a správa IT systémů, vedení a kontrola účetnictví), společnosti zabývající se vymáháním pohledávek, jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí Vašich údajů ukládají právní předpisy.

5. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, případně kritéria použitá pro stanovení této doby

Doba nezbytná ke splnění účelů vymezených dle bodu 1.2. Bližší vymezení lhůt je stanoveno vnitřním předpisem NJÚ (spisový a skartační řád) a bude Vám na požádání sdělena.

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu určenou podle následujících kritérií:

 • Před uzavření smlouvy: Vaše osobní údaje zpracováváme pouze dobu jednání o případném uzavření smlouvy. V případě, že jste nám Vaše osobní údaje doručil přes podatelnu NJÚ, jsou osobní údaje uloženy po dobu stanovenou spisovým a skartačním řádem.
 • Během trvání smlouvy: Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu realizace našeho vzájemného smluvního vztahu.
 • Po ukončení smlouvy: Po ukončení smlouvy uchováváme Vaše osobní údaje po dobu trvání promlčecí doby, kdy je možné z naší a/nebo Vaší strany uplatnit jakýkoliv nárok z ukončené smlouvy.
 • Soudní spory a jiná řízení: V případě, že je zpracování Vašich osobních údajů relevantní pro jakékoliv soudní řízení a /nebo správní řízení, jehož je NJÚ účastníkem nebo vedlejším účastníkem, uchováváme Vaše osobní údaje po celou dobu trvání tohoto řízení a po dobu řízení následných i vedlejších, které spolu vzájemně souvisí. Vaše osobní údaje mohou být také zpracovány v případě, že existuje riziko soudního řízení a to maximálně než dojde k promlčení možnosti domáhat se sporných práv před soudem včetně přiměřené lhůty pro obdržení případné žaloby.

6. Způsob zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně a automatizovaně pomocí příslušného softwarového vybavení, nejsou zpřístupňovány nikomu s výjimkou příjemců uvedených výše a samotnému subjektu osobních údajů. NJÚ nebude Vaše osobní údaje předávat do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

NJÚ provede likvidaci osobních údajů, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány. Zpracování, uchování a likvidace osobních údajů se provádí v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění.

Jaká máte práva při zpracování Vašich osobních údajů?

Nadace Jedličkova ústavu si dovoluje informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje zpracovává o následujících právech, které pro Vás vyplývají z nařízení:

podle článku 13 nařízení

Máte právo požadovat od NJÚ přístup ke svým osobním údajům. Můžete správce požádat o přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme.

Máte právo požadovat opravu nebo výmaz svých osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, a vznést u NJÚ námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Můžete tak správce požádat o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které o Vás zpracováváme.

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

podle článku 15 nařízení – právo na přístup ke svým osobním údajům

Máte právo získat od NJÚ potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup ke svým osobním údajům a k následujícím informacím: a) účely zpracování; b) kategorie dotčených osobních údajů; c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým Vaše osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích; d) plánovaná doba, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; e) existence práva požadovat od NJÚ opravu nebo výmaz svých osobních údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování; f) právo podat stížnost u dozorového úřadu; g) veškeré dostupné informace o zdroji Vašich osobních údajů, pokud nebyly získány přímo od Vás; h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 nařízení, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vás.

Máte právo na poskytnutí kopie svých osobních údajů zpracovávaných NJÚ. Za další kopie Vám NJÚ může účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže podáte žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud nepožádáte o jiný způsob.

podle článku 16 nařízení – právo na opravu osobních údajů

Máte právo na to, aby NJÚ bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

podle článku 17 nařízení – právo na výmaz Vašich osobních údajů

Máte právo na to, aby NJÚ bez zbytečného odkladu vymazala Vaše osobní údaje, pokud je dán jeden z těchto důvodů: a) Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; b) odvolal/a jste tento souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; c) vznesl/a jste námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 nařízení a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo jsem vznesl/a námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 nařízení; d) Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně; e) Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na NJÚ vztahuje. To, co je uvedeno v tomto odstavci výše, se neuplatní, pokud je zpracování Vašich osobních údajů nezbytné: a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace; b) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na NJÚ vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, pokud by jím byl NJÚ pověřen; c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví; d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 nařízení; e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

podle článku 18 nařízení – právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů

Máte právo na to, aby NJÚ omezila zpracování v kterémkoli z těchto případů: a) pokud byste popíral/a přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby NJÚ mohla přesnost Vašich osobních údajů ověřit; b) zpracování je protiprávní a Vy byste odmítl/a výmaz svých osobních údajů a žádal/a bych místo toho o omezení jejich použití; c) NJÚ již Vaše osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, avšak Vy byste je požadoval/a pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; d) vznesl/a-li jste námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody NJÚ převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.
Pokud bylo zpracování omezeno podle předchozího odstavce, mohou být tyto Vaše osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vašim souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého jejího členského státu.

podle článku 19 nařízení – oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu Vašich osobních údajů nebo omezení zpracování

NJÚ oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly Vaše osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy Vašich osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. NJÚ Vás informuje o těchto příjemcích, jen pokud to budete požadovat.

podle článku 20 nařízení – právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném strojově čitelném formátu a předat je jinému správci, případně požadovat po NJÚ přímo předání jinému správci, pokud je zpracování založeno na Vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1, písm. a), čl. 9 odst. 2 písm. a)) nebo na smlouvě (čl. 6 odst. 1 písm. b)) a zpracování se provádí automatizovaně. Toto právo se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu NJÚ ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci a tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

podle článku 21 nařízení – právo vznést námitku

Máte z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace právo kdykoli vznést u pověřence NJÚ námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) nařízení, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. NJÚ Vaše osobní údaje dále nebude zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud se Vaše osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávány, pokud vznesete námitku.

Své právo vznést námitku můžete uplatnit automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.

podle článku 22 nařízení – automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká. To neplatí, pokud je rozhodnutí: a) nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a NJÚ; b) povoleno právem Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na NJÚ vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu Vašich práv a svobod a oprávněných zájmů; c) založeno na Vašem výslovném souhlasu.

podle článku 34 nařízení – oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů

Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení Vašich osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, má NJÚ povinnost Vám toto porušení bez zbytečného odkladu oznámit.

Oznámení podle předchozího odstavce se však nevyžaduje, je-li splněna kterákoli z těchto podmínek: a) NJÚ zavedla náležitá technická a organizační ochranná opatření a tato opatření byla použita, zejména taková, která činí tyto Vaše osobní údaje nesrozumitelnými pro kohokoli, kdo není oprávněn k nim mít přístup, jako je například šifrování; b) NJÚ přijala následná opatření, která zajistí, že vysoké riziko pro Vaše práva a svobody podle předchozího odstavce se již pravděpodobně neprojeví; c) vyžadovalo by to nepřiměřené úsilí.

Jak přispět

Platební příkaz:

Transparentní účet 350 350/5500

On-line platební bránou:

pomocí Darujsprávně.cz

Dárcovská SMS

DMS PROJEDLICKU 30
DMS PROJEDLICKU 90
DMS TRV PROJEDLICKU 90
další informace o DMS pro NJÚ

Další metody

Na vybraných místech můžete přispět do našich kasiček nebo se zúčastněte některé z našich předem avizovaných akcí a kupte něco v našem stánku.

Sponzoři a partneři

Ahrend Marketingová aplikace pro podporu prodeje a automatizaci zákaznické péče nám pomáhá s rychlým, bezpečným a spolehlivým doručením hromadných e-mailů.

Jsme na sociálních sítích

Nadace

Nadace Jedličkova ústavu
Na Topolce 1713/1a
140 00 Praha 4

Návštěvní hodiny kanceláře:
Pondělí: 8:00-11:00
Středa: 12:30–15:00
Pátek: 12:30-16:00

Kontakt

Tel.: +420 241 083 554
Mobil: +420 777 023 411
E-mail: info@nadaceju.cz

Pro Nadaci JÚ navrhla a vytvořila mevia.cz